Obchodní podmínky

Vymezení základních pojmů

1.1. „Zprostředkovatelem“ se rozumí Jakub Šenekl, Kamenice 64, 506 01 Jičín, IČO: 69150788

1.2. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Zprostředkovatel poskytuje na základě její objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového systému zprostředkovatelské služby.
1.3. „Restaurací“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti a provozovatelem restauračního zařízení, a která uzavírá na základě objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím objednávkového systému Zprostředkovatele kupní smlouvy na dodávku takto objednaných jídel z aktuální nabídky Restaurace uveřejněné na www stránkách Zprostředkovatele.
1.4. „Místem určení“ se rozumí místo určené v objednávce a potvrzené Zprostředkovatelem, na které se Zprostředkovatel zavazuje dodat zásilku nebo zásilky, a které se nachází se na území okresu města Pardubice, není-li mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem sjednáno jiné místo dodání zásilky.
1.5. „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem, jejímž předmětem je dodávka objednaného jídla či jídel z aktuální nabídky Restaurace uveřejněné na www stránkách v souladu s objednávkou Zákazníka.
1.6 „Zásilkou“ se rozumí Zákazníkem objednané, připravené a řádně zabalené jídlo zhotovené Restaurací a určené k přepravě pro Zákazníka.
1.7. „Objednávkovým systémem“ se rozumí automatizovaný objednávkový a zprostředkovatelský systém provozovaný Zprostředkovatelem na virtuálním serveru na počítačové síti Internet, jehož součástí jsou www stránky https://www.proseccojicin.cz/.
1.8. „Www stránkami“ se rozumí webové stránky umístěné na virtuálním serveru na počítačové síti Internet na adrese https://www.proseccojicin.cz/.
1.9. „Zprostředkovatelskými službami“ se rozumí služby poskytované Zprostředkovatelem Zákazníkovi, které zahrnují zprostředkování uzavření kupní smlouvy a dále přepravu objednaného jídla v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a Obchodními podmínkami z provozovny Restaurace do Místa určení.
1.10. „Písemnou formou“ se rozumí rovněž úkon učiněný prostřednictvím objednávkového systému e-mailovou zprávou.
1.11. „Způsob rozvozu jídel“: Objednávky je možno učinit pondělí – neděle od 10:00 do 19:00 hod. Zprostředkovatel bude přijímat objednávky skrze objednávkový systém nebo telefonicky. První expedice objednaných jídel tedy proběhne vždy v 10:00 a poslední ve 21:00

  1. Základní ustanovení

2.1. Zprostředkovatel poskytuje prostřednictvím objednávkového systému Zákazníkům služby zprostředkování uzavření kupních smluv na jídla uveřejněná v aktuální nabídce na www stránkách a služby dopravy jídel uveřejněných na www stránkách.
2.2. Právní vztah mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem vzniká okamžikem, kdy Zprostředkovatel přijme objednávku Zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost Zprostředkovatele poskytnout zprostředkovatelské služby Zákazníkovi a povinnost Zákazníka zaplatit Zprostředkovateli kupní cenu a cenu za přepravu zásilky.
2.3. Od těchto Obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Zprostředkovatele a Zákazníka.
2.4. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zprostředkovatelem.
2.5. Zákazník je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zprostředkovatelem. Zákazník není v žádném právním vztahu s jakoukoliv další osobou, kterou Zprostředkovatel sjedná pro přepravu zásilky.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Zákazník činí objednávku prostřednictvím objednávkového systému. V objednávce Zákazník uvádí své jméno, e-mailovou adresu, telefon, druh a množství objednaného jídla a místo určení, do poznámky je možné uvést i čas určení.
3.2. Zprostředkovatel prostřednictvím objednávkového systému potvrdí bez zbytečného odkladu Zákazníkovi obdržení objednávky a způsob jejího vyřízení, a to potvrzením objednávky (čl. 3.3.) nebo návrhem na změnu objednávky (čl. 3.4.) nebo odmítnutím objednávky (čl. 3.5.).
3.3. Zprostředkovatel v potvrzení objednávky potvrdí druh a množství objednaného jídla. Doručením potvrzující zprávy Zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva.
3.4. Zprostředkovatel může z provozních důvodů navrhnout Zákazníkovi změnu objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena, pokud Zákazník se změnou objednávky souhlasí a toto potvrdí bez zbytečného odkladu prostřednictvím objednávkového systému, případně odesláním e-mailové zprávy. Zprostředkovateli.
3.5. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů objednávku odmítnout. V takovém případě je Zprostředkovat povinen Zákazníka o této skutečnosti bezodkladně informovat prostřednictvím objednávkového systému, popř. odesláním e-mailové zprávy nebo sms na uvedené číslo.
3.6. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, dle které má být zásilka doručena na místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné. Objednávka může být sjednaná i tak za zvláštních podmínek, s kterými obě strany souhlasí.
3.7. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, dle které má být zásilka doručena mimo provozní dobu Zprostředkovatele uveřejněnou na www stránkách. Objednávka může být sjednaná i tak za zvláštních podmínek, s kterými obě strany souhlasí.
3.8. Z důvodu poruchy objednávkového systému, poruchy sítě Internet či z jiného vážného důvodu, se bude komunikace mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, uskutečňovat dle možností telefonicky, prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiným vhodným způsobem.

3.9. Pokud jde o první objednávku registrovaného Zákazníka, či o objednávku neregistrovaného Zákazníka je její maximální výše v hodnotě 1000,- kč.

3.10.  Minimální objednávka je 100,- Kč z restaurace.

  1. Povinnosti Zprostředkovatele

4.1. Zprostředkovatel je povinen v případě potvrzení objednávky pro Zákazníka Restaurace dle čl. 3.3. a 3.4. těchto Obchodních podmínek převzít zásilku na odběrovém místě, vždy mimo prostory kuchyně a přípravny jídel. Do prostor kuchyně a přípravny jídel není Zprostředkovatel oprávněn vstupovat.
4.2. Zprostředkovatel je povinen po převzetí zásilky u pokladny Restaurace zajistit přepravu zásilky Zákazníkovi na místo určení, a to bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k závazkům vyplývajícím z objednávek jiných zákazníků. Toto neplatí, pokud byla mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem uzavřena jiná dohoda prostřednictvím objednávkového systému.
4.3. Zprostředkovatel neodebere od zájemce jídlo, které neodpovídá objednávce zákazníka a které není řádně zabaleno pro přepravu v souladu se závazkem Restaurace dle čl. 5.2. těchto Obchodních podmínek, které jeví zjevné známky porušení právních předpisů upravujících požadavky na zdravotní nezávadnost potravin, či které jeví jiné zjevné známky porušení podmínek pro dodávku jídla zákazníkovi.
4.4. Zprostředkovatel není oprávněn otevírat řádně předanou a zabalenou zásilku, ani jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu řádně předané a zabalené zásilky. Zprostředkovatel je však oprávněn učinit nezbytně nutná opatření pro zajištění přepravy zásilky v případě, že dodatečně vyjde najevo porušení povinnosti Restaurace předat zásilku řádně zabalenou pro přepravu.
4.5. Zprostředkovatel je povinen přepravovat zásilku pouze v přepravním termoboxu určeném výhradně pro přepravu potravin. Zprostředkovatel se zavazuje postupovat při přepravě tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení obsahu zásilky, zejména v přepravním termoboxu přepravovat pouze řádně zabalená jídla a nepřepravovat současně se zásilkou jakýkoliv předmět, který by mohl způsobit zdravotní závadnost obsahu zásilky či porušení o zdravotní nezávadnosti potravin ve vztahu k této zásilce.
4.6. Zprostředkovatel je povinen v případě nemožnosti zásilku doručit (čl. 7.5.), neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout s ním další postup.
4.7. Zprostředkovatel je povinen předat zásilku Zákazníkovi ve sjednaném čase a místě určení oproti písemnému potvrzení převzetí zásilky na objednávkový list a oproti uhrazení ceny dle čl. VIII. Těchto Obchodních podmínek.
4.8. Zprostředkovatel je oprávněn dodat zásilku před sjednaným časem, pokud z objednávky Zákazníka či z jiných okolností zjevně nevyplývá, že Zprostředkovatel není oprávněn zásilku dodat před tímto sjednaným časem
4.9. Zprostředkovatel je povinen zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas a s náležitou odbornou péčí.
4.10. Zprostředkovatel je povinen chránit zásilku převzatou k přepravě proti škodám, jež by mohly při přepravě vzniknout.
4.11. Zprostředkovatel je oprávněn plnit svůj závazek pomocí dalšího zprostředkovatele. V takovém případě Zprostředkovatel odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

  1. Povinnosti Restaurace

5.1. Restaurace je povinna připravit objednané jídlo dle uzavřené kupní smlouvy, s vynaložením odborné péče, v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy, zejména s požadavky na zdravotní nezávadnost potravin ve smyslu zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
5.2. Restaurace je povinna připravené jídlo řádně zabalit pro přepravu a zajistit zásilku proti znehodnocení, poškození či proti otevření.
5.3. Zásilku je Restaurace povinna předat Zprostředkovateli tak, aby zásilka mohla být přepravena na místo určení Zákazníkovi zdravotně nezávadná a při zachování teploty odpovídající platným právním předpisům a vhodné ke konzumaci.

  1. Povinnosti Zákazníka

6.1. Zákazník se zavazuje v případě, že chce využít služeb Zprostředkovatele objednat dodávku jídla z aktuální nabídky způsobem stanoveným těmito Obchodními podmínkami prostřednictvím objednávkového systému nebo telefonicky,
6.2. Zákazník se zavazuje převzít zásilku dodanou v souladu s těmito Obchodními podmínkami ve sjednaném čase (čl. 4.7. a 4.8.) v místě určení a potvrdit převzetí zásilky na objednávkovém listu.
6.3. Zákazník je povinen za objednané jídlo a za zprostředkovatelské služby zaplatit Zprostředkovateli cenu, která se skládá z ceny objednaného jídla  dle aktuální cenové nabídky uveřejněné na www stránkách (dále jen „kupní cena“), a dále z aktuální ceny zprostředkovatelských služeb (dále jen „cena za přepravu“) uveřejněné na www stránkách.

6.4.   Zákazník má možnost se registrovat do databáze a čerpat různé výhody a akce spjaté se členstvím,  které budou popsány na webových stránkách v poli Bonusová sekce.

VII. Doručování zásilek

7.1. Povinnost Zprostředkovatele doručit zásilku je splněna předáním zásilky ve sjednaném čase (čl. 4.7. a 4.8.) v místě určení Zákazníkovi či jiné osobě Zákazníkem označené (dále pouze zkráceně „Zákazník“).
7.2. Nebyl-li Zákazník osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení zásilka vydána i jiným osobám, které se nacházejí v místě určení v místnostech Zákazníka, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více subjekty). To neplatí, pokud Zákazník v objednávce vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Zákazníkovi; v takovémto případě nelze vydat zásilku někomu jinému.
7.3. Zprostředkovatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Zákazníka.
7.4. Zprostředkovatel je povinen učinit na objednávkový list záznam o předání či nepředání zásilky, včetně důvodu, proč se předání zásilky Zákazníkovi neuskutečnilo.
7.5. V případě, že Zákazník odmítne zásilku ve sjednaném čase v místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Zákazníka ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), je Zprostředkovatel povinen neprodleně kontaktovat Zákazníka, informovat jej o situaci a vyčkat dalších pokynů Zákazníka. Pokud nebudou v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, žádné pokyny dány, nebude-li možno tyto pokyny splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Zprostředkovatel oprávněn kupní smlouvu zrušit oznámením Zákazníkovi učiněným prostřednictvím objednávkového systému, telefonicky, zanecháním zprávy v místě určení či jiným vhodným způsobem. O odstoupení od kupní smlouvy učiní Zprostředkovatel písemný záznam do objednávkového listu.
7.6. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi předána, je Zprostředkovatel oprávněn s ní naložit jiným vhodným způsobem, zejména v případě zdravotně nezávadné zásilky takovou zásilku prodat. Není-li zásilka s ohledem dobu uplynuvší od předání Restaurací zdravotně nezávadná a vhodná ke konzumaci, nebo nepodaří-li se zajistit jiného zákazníka, je Zprostředkovatel oprávněn zásilku zničit.

VIII. Kupní cena a cena přepravy

8.1. Zákazník je povinen se na www stránkách seznámit s aktuální kupní cenou a cenou za přepravu.
8.2. Zákazník je povinen zaplatit za zásilku dodanou v souladu s těmito Obchodními podmínkami kupní cenu a cenu za přepravu dle cen uveřejněných na www stránkách.
8.3. Pro kupní cenu a pro cenu přepravy je závazný platný a účinný ceník, který Zprostředkovatel uveřejnil ke dni přepravy zásilky na www stránkách.
8.4. Kupní cena a cena přepravy je splatná v hotovosti při dodání zásilky.
8.5. V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny, ceny za přepravu či jejich části není Zprostředkovatel povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, zejména předat Zákazníkovi zásilku, a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
8.6. Pokud nemůže Zprostředkovatel dokončit přepravu zásilky pro skutečnosti, za které odpovídá Zákazník, má Zprostředkovatel nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle ceny přepravy uveřejněné na www stránkách.

8.7.  Pokud bude Zákazník chtít platit „stravenkami“ zprostředkovatel na ně nemá povinnost vracet.

  1. Odpovědnost Zprostředkovatele

9.1. Zprostředkovatel odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí Zprostředkovatelem až do jejího vydání Zákazníkovi porušením povinností Zprostředkovatele stanovených těmito Obchodními podmínkami.
9.2. Zprostředkovatel odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, jestliže došlo k prodlení s doručením zásilky o dobu přesahující 60 minut. Výše vzniklé škody se v takovémto případě stanoví paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně za přepravu takovéto zásilky dle cen uveřejněných na www stránkách. Tuto škodu je oprávněn Zákazník započíst oproti pohledávce Zprostředkovatele za cenu přepravy dané zásilky při jejím převzetí; Zprostředkovatel tedy nemá nárok na úhradu ceny za přepravu zásilky doručené  s takovýmto prodlením. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje také na vadné doručení zásilky, jestliže vadnost zásilky byla způsobena porušením povinností Zprostředkovatele.
9.3. Zprostředkovatel neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé zejména poškozením zásilky nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena v důsledku porušení povinností Zákazníka či Restaurace, či přirozenou povahou obsahu zásilky.

  1. Odpovědnost za obsah zásilky a reklamace

10.1. Za obsah zásilky a její soulad s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky na zdravotní nezávadnost potravin ve smyslu zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, odpovídá Restaurace.
10.2. Restaurace odpovídá Zákazníkovi za řádné zabalení zásilky a její předání Zprostředkovateli dle čl. 5.2. a 5.3. těchto Obchodních podmínek.
10.3. Odpovědnost za vady vůči Restauraci se uplatňuje prostřednictvím Zprostředkovatele, který informuje Restauraci o reklamaci bez zbytečného odkladu. Reklamace musí být uplatněna při doručení, nejpozději však telefonicky do šedesáti minut od dodání zásilky Zákazníkovi.
10.4. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.
10.5. Ustanoveními tohoto článku nemohou být dotčena ustanovení platných právních předpisů přijatých na ochranu spotřebitele.

  1. Odpovědnost Zákazníka za škody

Zákazník odpovídá Zprostředkovateli za všechny újmy, které Zprostředkovateli nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností, zejména povinnost uhradit kupní cenu a cenu za přepravu a povinnost převzít řádně dodanou zásilku v čase a místě určení.

XII. Rozhodné právo a soudní spory

12.1. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
12.2. Podáním objednávky dává Zákazník Zprostředkovateli souhlas k monitorování elektronických i telefonických objednávek. V případě sporu o objednávku nebo její obsah má Zprostředkovatel právo takovýto záznam použít. Nejpozději po uplynutí šesti měsíců ode dne objednávky se Zprostředkovatel zavazuje tyto záznamy zničit. Zprostředkovatel není oprávněn použít záznam pro jiné než výše uvedené účely.

XIII. Platné znění Obchodních podmínek a odlišná prohlášení a dokumenty

13.1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Zprostředkovatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat jménem Zprostředkovatele.
13.2. Tyto Obchodní podmínky se neuplatní, jestliže odchylnou úpravu práv a povinností stanoví písemná smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem.
13.3. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na www stránkách. Zprostředkovatel je povinen uveřejňovat na www stránkách změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi uveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 7 dnů. V době mezi uveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění.